4. Αρειανή Χημεία

4. Αρειανή Χημεία

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τη χημεία του Άρη, και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει την πιθανή του κατοικησιμότητα.

Συνοπτική Παρουσίαση

Περιγραφή Δραστηριότητας: Κατανόηση του πώς η χημεία του αρειανού εδάφους μπορεί να επηρεάσει την κατοικησιμότητα του Κόκκινου Πλανήτη. Εμπεριέχει μία πιο στενή ματιά στον τρόπο με τον οποίο η θερμοκρασία και η αλατότητα μπορούν να επηρεάσουν τη χημεία του Άρη.

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

 • Υπολογιστής
 • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 2 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

 • Χημεία (διαλυτότητα, κορεσμός, σύνθετες δομές)
 • Βιολογία (ζωή σε ακραίες συνθήκες)
 • Αστρονομία (συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

 • Θα καταλάβουν τι επίπτωση έχει η θερμοκρασία στη χημεία του Άρη.
 • Θα μπορούν να εξηγήσουν πώς η αλατότητα επηρεάζει τα σημεία τήξης.
 • Θα κατανοήσουν πώς τα παραπάνω επηρεάζουν την κατοικησιμότητα.

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (3 MB)

PDF (1 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (212 KB)

PDF (246 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)

4. Химия Марса

4. Химия Марса

На этом уроке мы рассмотрим химию Марса и то, как это может повлиять на его потенциальную обитаемость.

Обзор

Описание: Изучить, как химический состав марсианской почвы может повлиять на обитаемость Красной планеты. Это предполагает более пристальное рассмотрение того, как температура и соленость могут повлиять на химию Марса.

Возраст:

10-14

Необходимое оборудование:

 • Компьютер
 • Проектор

Время урока:

45 минут (включая 2 видео)

Темы урока:

 • Химия (растворимость, насыщение, составные структуры)
 • Биология (жизнь в крайностях)
 • Астрономия (состояние поверхности Марса)

Образовательные цели

По итогам изучения материала ученики смогут: 

 • Понимать, какое влияние температура оказывает на химический состав Марса.
 • Уметь объяснить, как соленость влияет на температуру замерзания.
 • Знать, как все вышеперечисленное влияет на обитаемость.

Скачать презентацию

PowerPoint (3 MB)

PDF (1 MB)

Скачать руководство для учителей

Word (212 KB)

PDF (246 KB)

Видеос

Пособие для учителей (видео)

3. Ηφαίστεια στον Άρη

3. Ηφαίστεια στον Άρη

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τα ηφαίστεια στον Άρη και πώς αυτά μπορεί να έχουν συνεισφέρει στην κατοικησιμότητα του Κόκκινου Πλανήτη στη διάρκεια της ιστορίας του.

Συνοπτική παρουσίαση

Περιγραφή Δραστηριότητας: Κατανόηση του σχηματισμού των ηφαιστείων, στη Γη και στον Άρη, και πώς αυτά μπορεί να έχουν επηρεάσει την κατοικησιμότητα του Άρη στο παρελθόν.

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

 • Υπολογιστής
 • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 2 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

 • Γεωλογία
 • Βιολογία (Ζωή σε ακραίες συνθήκες)
 • Αστρονομία (Συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές:

 • Θα κατανοήσουν πώς σχηματίζονται τα ηφαίστεια.
 • Θα μπορούν να εξηγήσουν τι είναι η μεταφορά θερμότητας και γιατί συμβαίνει μέσα σε ένα ηφαίστειο.
 • Να προσδιορίσουν, με βάση τη λογική, την πιθανότητα να είναι κατοικήσιμες οι περιοχές ηφαιστείων.

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (7 MB)

PDF (2 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (211 KB)

PDF (240 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)

3. Вулканы Марса

3. Вулканы Марса

На этом уроке мы рассмотрим вулканы Марса и то, как они могли способствовать обитаемости Красной планеты на протяжении ее истории.

Обзор

Описание: Как образуются вулканы на Земле и на Марсе и как они могли повлиять на пригодность Марса для жизни в прошлом.

Возраст:

10-14

Необходимое оборудование:

 • Компьютер
 • Проектор

Время урока:

45 минут (включая 2 видео)

Темы урока:

 • Геология
 • Биология (жизнь в экстремальных средах)
 • Астрономия (поверхность Марса)

Образовательные цели

По итогам изучения материала ученики смогут: 

 • Понимать, как образуются вулканы.
 • Уметь объяснять, что такое конвекция и почему мы обнаруживаем ее внутри вулкана.
 • Обоснованно определять вероятность обитаемости вулканических территорий.

Скачать презентацию

PowerPoint (7 MB)

PDF (2 MB)

Скачать руководство для учителей

Word (209 KB)

PDF (273 KB)

Видеос

Пособие для учителей (видео)

2. Μία Σύντομη Ιστορία του Άρη

2. Μία Σύντομη Ιστορία του Άρη

Σε αυτό το μάθημα, θα εξετάσουμε την ιστορία του Άρη ώστε να εντοπίσουμε αν ήταν ποτέ ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη ζωή, όπως την ξέρουμε εδώ στη Γη.

Συνοπτική παρουσίαση

Περιγραφή Δραστηριότητας: Ερευνήστε πώς έχει αλλάξει ο Άρης στη διάρκεια της ιστορίας του και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την κατοικησιμότητα του Κόκκινου Πλανήτη.

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

 • Υπολογιστής
 • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 1 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

 • Χημεία
 • Γεωλογικός χρόνος
 • Βιολογία (Ζωή σε ακραίες συνθήκες)
 • Αστρονομία (Οι συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη)

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές:

 • Θα καταλάβουν πώς ο Άρης έχει αλλάξει με το χρόνο.
 • Θα υποθέσουν πώς αυτό έχει επηρεάσει την κατοικησιμότητά του.
 • Θα συμπεράνουν ποια περίοδος της ιστορίας του Άρη ήταν πιθανότερο να μπορεί να συντηρήσει ζωή

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (4 MB)

PDF (1.1 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (359 KB)

PDF (285 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)

2. Краткая история Марса

2. Краткая история Марса

На этом уроке мы посмотрим на историю Марса, чтобы понять, возможно ли, чтобы эта планета сталаподходящей средой обитания, такой, какая нам известна на Земле. 

Обзор

Описание: Узнайте, как Марс менялся на протяжении своей истории и как это повлияло на обитаемость красной планеты.

Возраст:

10-14

Необходимое оборудование:

 • Компьютер
 • Проектор

Время урока:

45 минут (включая 1 видео)

Темы урока:

 • Химия
 • Геологическое время
 • Биология (Life in extremes)
 • Астрономия (поверхность Марса)

Образовательные цели

По итогам изучения материала ученики смогут:

 • Понимать, как Марс менялся за время своей истории.
 • Обсуждать, как эти изменения повлияли на обитаемость планеты.
 • Сделать выводы о том, какая эра в истории Марса могла бы поддержать жизнь на ней.

Скачать презентацию

PowerPoint (8 MB)

PDF (1.1 MB)

Скачать руководство для учителей

Word (359 KB)

PDF (285 KB)

Видеос

Пособие для учителей (видео)

1. Ακραιόφιλοι Οργανισμοί & Ακραία Περιβάλλοντα

1. Ακραιόφιλοι Οργανισμοί & Ακραία Περιβάλλοντα

Μια εισαγωγή στη ζωή σε ακραία περιβάλλοντα, εξερευνώντας τα είδη παραγόντων καταπόνησης (stress) που μπορεί να βρούμε στον Άρη και πώς οι οργανισμοί μπορούν να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν.

Συνοπτική Παρουσίαση

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

 • Υπολογιστής
 • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 2 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

 • Βιολογία (Ζωή σε ακραίες συνθήκες)
 • Αστρονομία (Συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη)

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές:

 • Θα καταλάβουν ότι τα κύτταρα μπορούν να προσαρμοστούν σε ακραία περιβάλλοντα.
 • Θα μπορούν να εξηγήσουν τη λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης.
 • Θα αξιολογήσουν πώς οι παράγοντες καταπόνησης στον Άρη μπορούν να επηρεάσουν την κατοικησιμότητά του.

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (4 MB)

PDF (1 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (201 KB)

PDF (227 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)

5. Salmueras en Marte

5. Salmueras en Marte

En esta lección vamos a profundizar en cómo las soluciones de salmuera saturadas afectan a la habitabilidad de Marte

Resumen

Rango de Edad:

10-14

Equipamiento Necesario:

 • Computadora
 • Proyector

Duración de la Lección:

45 Minutos (incluyendo 1 video)

Temas Tratados:

 • Geología
 • Química
 • Biología (vida en los extremos)
 • Astronomía (condiciones de la superficie de Marte)

Descripción de la actividad: Comprender las soluciones salinas supersaturadas y cómo pueden afectar a la habitabilidad de otro cuerpo planetario.

Resultados de Aprendizaje:

Al completar esta lección, los alumnos podrán:

 • Entender cómo funciona la cristalización.
 • Explicar cómo se obtienen soluciones saturadas y supersaturadas.
 • Razonar cómo las soluciones afectan la habitabilidad.

Descargar la presentación

PowerPoint (3 MB)

PDF (2 MB)

Descargar la guía de profesores

Word (355 KB)

PDF (246 KB)

Vidéos

Guía de Profesores (video)

7. pH de Marte

7. pH de Marte

En esta lección estudiaremos el pH de ciertos ambientes de Marte y cómo esto puede afectar a su potencial habitabilidad.

Resumen

Resumen de la actividad: Comprender cómo el pH de Marte puede afectar la habitabilidad del Planeta Rojo. 

Rango de Edad:

10-14

Equipamiento Necesario:

 • Computadora
 • Proyector

Duración de la Lección:

45 Minutos (incluyendo 1 video)

Temas Tratados:

 • Química (pH)
 • Biología (vida en los extremos)
 • Astronomía (Condiciones en la superfice de Marte)

Resultados de Aprendizaje

Tras realizar esta actividad, los alumnos podrán:

 • Entender escalas de pH.
 • Descibir cómo distintos factores en Marte pueden afectar el pH.
 • Discutir cómo el pH afecta la habitabilidad.

Descargar la presentación

PowerPoint (4 MB)

PDF (2 MB)

Descargar la guía de profesores

Word (358 KB)

PDF (247 KB)

Video

Guía de Profesores (video)

6. Evaporación y estados de la materia

6. Evaporación y estados de la materia

En esta lección estudiaremos el desarrollo de los lechos de sal y el potencial de su habitabilidad.

Resumen

Resumen de la actividad: Comprender la formación de las salinas mediante mecanismos de evaporación

Rango de Edad:

10-14

Equipamiento Necesario:

 • Computadora
 • Proyector

Duración de la Lección:

45 Minutos (incluyendo 2 videos)

Temas Tratados:

 • Biología (vida en los extremos)
 • Astronomía (condiciones en la superficie de Marte)

Resultados de Aprendizaje

Après avoir terminé cette activité, les élèves seront capables :

 • D’examiner l’évaporation de manière critique
 • De comprendre les états de la matière
 • De décrire comment la salinité et la dessiccation affectent l’habitabilité d’un environnement

Descargar la presentación

PowerPoint (3 MB)

PDF (2 MB)

Descargar la guía de profesores

Word (356 KB)

PDF (252 KB)

Videos

Guía de Profesores (video)

1. Extremófilos & Ambientes Extremos

1. Extremófilos & Ambientes Extremos

Una introducción a la vida que se encuentra en ambientes extremos, explorando los tipos de estrés que podemos encontrar en Marte y cómo la vida puede adaptarse para sobrevivir a ellos.

Resumen

Rango de Edad:

10-14

Equipamiento Necesario:

 • Computadora
 • Proyector

Duración de la Lección:

45 Minutos (incluyendo 2 videos)

Temas Tratados:

 • Biología (vida en los extremos)
 • Astronomía (condiciones en la superficie de Marte)

Resultados de Aprendizaje

Tras realizar esta actividad, los alumnos:

 • Comprenderán que las células pueden cambiar para adaptarse a ambientes extremos.
 • Explicar la función de una membrana celular.
 • Evaluar cómo las tensiones en Marte podrían afectar a su habitabilidad.

Descargar la presentación

PowerPoint (5 MB)

PDF (1 MB)

Descargar la guía de profesores

Word (200 KB)

PDF (237 KB)

Videos

Guía de Profesores (video)

1. Экстремофилы

1. Экстремофилы

Знакомство с жизнью в экстремальных условиях, изучение ситуаций, которые мы можем встретить на Марсе, и способов адаптации жизни, чтобы выжить в них.

Обзор

Возраст:

10-14

Необходимое оборудование:

 • Компьютер
 • Проектор

Время урока:

45 минут (включая 2 видео)

Темы урока:

 • Биология (жизнь в экстремальных условиях)
 • Астрономия (поверхность Марса)

Образовательные цели

По итогам изучения материала ученики смогут:

 • Понимать, что клетки могут адаптироваться к экстремальным условиям.
 • Объяснять функцию клеточной мембраны.
 • Оценивать, как стрессы на Марсе могут повлиять на его обитаемость.

Скачать презентацию

PowerPoint (4 MB)

PDF (1.3 MB)

Скачать руководство для учителей

Word (199 KB)

PDF (239 KB)

Видеос

Пособие для учителей (видео)

7. Le pH de Mars

7. Le pH de Mars

Dans cette leçon, nous étudierons le pH de certains environnements de Mars et la manière dont il peut affecter son habitabilité potentielle. 

Overview

Plan de l’activité : Comprendre comment le pH de Mars peut affecter l’habitabilité de la planète rouge.;

Tranche d’âge :

10-14 ans

Equipement nécessaire :

 • Ordinateur
 • Projecteur

Durée de la leçon :

45 Minutes (1 vidéos incluse)

Sujets couverts :

 • Chimie (pH)
 • Biologie (vie en conditions extrêmes)
 • Astronomie (conditions à la surface de Mars)

Acquis

Après avoir réalisé cette activité, les élèves pourront :

 • Comprendre les échelles de pH.
 • Décrire comment les facteurs sur Mars peuvent affecter le pH.
 • Discuter de la façon dont le pH affecte l’habitabilité

Télécharger la présentation

PowerPoint (4 MB)

PDF (2 MB)

Télécharger le guide de l’enseignant

Word (358 KB)

PDF (247 KB)

Vidéos

Guide de l’enseignant (vidéo)

6. Evaporation et états de la matière

6. Evaporation et états de la matière

Dans cette leçon, nous examinerons le développement des lits de sel et leur potentiel d’habitabilité.

Introduction

Plan de l’activité : Comprendre la formation des dépressions et des plaines salées par le mécanisme de l’évaporation. 

Tranche d’âge :

10-14 ans

Equipement nécessaire :

 • Ordinateur
 • Projecteur

Durée de la leçon :

45 Minutes (1 vidéos incluse)

Sujets couverts :

 • Chimie (états de la matière)
 • Biologie (vie en conditions extrêmes)
 • Astronomie (conditions à la surface de Mars)

Acquis

Après avoir terminé cette activité, les élèves seront capables :

 • D’examiner l’évaporation de manière critique
 • De comprendre les états de la matière
 • De décrire comment la salinité et la dessiccation affectent l’habitabilité d’un environnement

Télécharger la présentation

PowerPoint (3 MB)

PDF (2 MB)

Télécharger le guide de l’enseignant

Word (358 KB)

PDF (239 KB)

Vidéos

Guide de l’enseignant (vidéo)

5. Les saumures sur Mars

Les saumures sur Mars

Dans cette leçon, nous allons étudier comment les solutions de saumure saturées affectent l’habitabilité de Mars

Introduction

Plan de l’activité : Comprendre les solutions salines sursaturées et comment elles peuvent affecter l’habitabilité d’un autre corps planétaire.

Tranche d’âge :

10-14 ans

Equipement nécessaire :

 • Ordinateur
 • Projecteur

Durée de la leçon :

45 Minutes (1 vidéo incluse)

Sujets couverts :

 • Chimie (solubilité, saturation, structures des composés)
 • Biologie (vie en conditions extrêmes)
 • Astronomie (conditions à la surface de Mars)

Acquis

Après avoir terminé cette activité, les élèves :

 • Comprendront comment fonctionne la cristallisation.
 • Seront capables d’expliquer comment on obtient des solutions saturées et sursaturées.
 • Seront capables d’expliquer comment les solutions salines saturées affectent l’habitabilité.

Télécharger la présentation

PowerPoint (3 MB)

PDF (2 MB)

Télécharger le guide de l’enseignant

Word (355 KB)

PDF (246 KB)

Vidéos

Guide de l’enseignant (vidéo)

4. La chimie martienne

4. La chimie martienne

Dans cette leçon, nous allons étudier la chimie de Mars et la manière dont elle peut affecter son habitabilité potentielle.

Introduction

Plan de l’activité : Comprendre comment la chimie du sol martien peut affecter l’habitabilité de la planète rouge. Cela implique d’examiner de plus près comment la température et la salinité peuvent affecter la chimie de Mars.

Tranche d’âge :

10-14 ans

Equipement nécessaire :

 • Ordinateur
 • Projecteur

Durée de la leçon :

45 Minutes (2 vidéos incluse)

Sujets couverts :

 • Chimie (solubilité, saturation, structures des composés)
 • Biologie (vie en conditions extrêmes)
 • Astronomie (conditions à la surface de Mars)

Acquis

Après avoir terminé cette activité, les élèves 

 • Comprendront l’effet de la température sur la chimie de Mars.
 • Seront capables d’expliquer comment la salinité affecte la température de fusion.
 • Examineront comment tous les éléments ci-dessus affectent l’habitabilité.

Télécharger la présentation

PowerPoint (3 MB)

PDF (1 MB)

Télécharger le guide de l’enseignant

Word (212 KB)

PDF (246 KB)

Vidéos

Guide de l’enseignant (vidéo)

3. Les volcans de Mars

3. Les volcans de Mars

Dans cette leçon, nous allons nous intéresser aux volcans de Mars et découvrir comment ils ont pu permettre à la planète rouge d’être habitable au cours de son histoire.

Introduction

Plan de l’activité : Découvrez comment se forment les volcans, sur Terre et sur Mars, et comment ils ont pu être liés à l’habitabilité de Mars par le passé.

Tranche d’âge :

10-14 ans

Durée de la leçon :

 • Ordinateur
 • Projecteur

Durée de la leçon :

45 Minutes (s vidéos incluse)

Sujets couverts :

 • Géologie
 • Biologie (vie en conditions extrêmes)
 • Astronomie (conditions à la surface de Mars)

Acquis

A la fin de cette activité, les élèves 

 • Comprendront comment les volcans se forment.
 • Seront capables d’expliquer ce qu’est la convection et pourquoi on retrouve ce phénomène à l’intérieur des volcans.
 • Définiront, rationnellement, la probabilité que les zones volcaniques martiennes soient habitables.

Télécharger la présentation

PowerPoint (7 MB)

PDF (2 MB)

Télécharger le guide de l’enseignant

Word (209 KB)

PDF (273 KB)

Vidéos

Guide de l’enseignant (vidéo)

2. Une brève histoire de Mars

2. Une brève histoire de Mars

Dans cette leçon, nous allons découvrir l’histoire de Mars afin de comprendre si la planète rouge a un jour été suffisamment accueillante pour abriter la vie, telle que nous la connaissons sur Terre

Introduction

Plan de l’activité : Enquêtez sur l’évolution de Mars au cours de son histoire et découvrez comment cela a pu affecter l’habitabilité de la planète rouge.

Tranche d’âge :

10-14 ans

Equipement nécessaire :

 • Ordinateur
 • Projecteur

Durée de la leçon :

45 Minutes (1 vidéo incluse)

Sujets couverts :

 • Chimie
 • Temps géologiques
 • Biologie (vie en conditions extrêmes)
 • Astronomie (conditions à la surface de Mars)

Acquis

A la fin de cette activité, les élèves :

 • Comprendront comment Mars a changé au cours du temps.
 • Discuteront de ce que cela implique pour l’habitabilité de cette planète au cours de son histoire.
 • Elaboreront une conclusion quant à l’ère martienne qui aurait été la plus propice à abriter la vie.

Télécharger la présentation

PowerPoint (8 MB)

PDF (1.1 MB)

Télécharger le guide de l’enseignant

Word (359 KB)

PDF (285 KB)

Vidéos

Guide de l’enseignant (vidéo)

1. Les Extrêmophiles & Les Environnements Extrêmes

1. Les Extrêmophiles & Les Environnements Extrêmes

Une introduction à la vie dans les environnements extrêmes, explorant le type de stress que nous pourrions trouver sur Mars et comment la vie peut s’adapter pour y survivre.

Aperçu

Tranche d’âge :

10-14 ans

Equipement nécessaire :

 • Ordinateur
 • Projecteur

Durée de la leçon :

45 Minutes (2 vidéos incluses)

Sujets couverts :

 • Biologie (vie en conditions extrêmes)
 • Astronomie (conditions à la surface de Mars)

Acquis :

Après avoir réalisé cette activité, les élèves :

 • Comprendront que les cellules peuvent changer pour s’adapter à des environnements extrêmes.
 • Seront capables d’expliquer la fonction d’une membrane cellulaire.
 • Evalueront comment les contraintes des conditions martiennes pourraient affecter son habitabilité.

Télécharger la présentation

PowerPoint (4 MB)

PDF (1.3 MB)

Télécharger le guide de l’enseignant

Word (199 KB)

PDF (239 KB)

Videos

Guide de l’enseignant (vidéo)

1. Extremófilos & Ambientes Extremos

1. Extremófilos & Ambientes Extremos

Uma introdução à vida encontrada em ambientes extremos, explorando os tipos de dificuldades que podemos encontrar em Marte, e como a vida pode se adaptar a elas.

Visão Geral

Faixa Etária:

10-14

Equipamento Necessário:

 • Computador
 • Projector

Tempo da Atividade

45 Minutos (incluindo 2 vídeos)

Tópicos Abordados:

 • Biologia (Vida extrema)
 • Astronomia (Condições superficiais de Marte)

Resultados de Aprendizagem:

Após completar esta atividade, os estudantes irão:

 • Entender que  as células podem mudar para adaptar-se a ambientes extremos.
 • Explicar a função da membrana celular.
 • Avaliar como as dificuldades em Marte podem afetar a sua habitabilidade.

Descarregar a apresentação

PowerPoint (4.8 MB)

PDF (1.3 MB)

Descarregar o Guia do/a Professor/a

Word (201 KB)

PDF (246 KB)

Vídeos

Vídeo curto de apresentadção da lição

Mars Collection of Educational Resources: 7. pH of Mars

Mars Collection of Educational Resources: 7. pH of Mars

In this lesson, we will be looking at the pH of certain environments of Mars and how this can affect its potential habitability.

Overview

Activity Outline: Understand how the pH of the Mars may affect the habitability of the Red Planet. 

Age Range:

10-14

Equipment Needed:

 • Computer
 • Projector

Lesson Time:

45 Minutes (including 1 video)

Topics Covered:

 • Chemistry (pH)
 • Biology (life in extremes)
 • Astronomy (Mars surface conditions)

Learning Outcomes

After completing this activity, pupils will:

 • Understand pH scales
 • Describe how factors on Mars can affect pH
 • Discuss how pH affects habitability.

Download presentation

PowerPoint (4.5 MB)

PDF (2.1 MB)

Download teachers’ resource

Word (365 KB)

PDF (272 KB)

Video experiments

Teacher Continuing Professional Development (CPD)

Italian versions of the resources with video lessons produced by EDU INAF are now available at: Terra chiama Marte.